Cenník advokácia - Vaša advokátka v Žiline
Adresa kancelárie

Som tu pre Vás / Pondelok – Piatok / 08:30 – 15:30

Kontaktujte ma +421 908 840 818

Cenník advokácia

  /  Cenník advokácia

Advokácia je právna služba poskytovaná prevažne za odmenu a advokát má právo požadovať za túto službu primeraný preddavok.

Odmenu advokáta za právne služby poskytované klientom upravuje vyhláška MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov. Vyhláška upravuje dva druhy odmeny, a to zmluvnú odmenu (advokát s klientom môže dohodnúť spôsob a výšku zmluvnej odmeny) a tarifnú odmenu (ak k dohode nedôjde, použijú sa ustanovenia o tarifnej odmene).

Vo väčšine prípadov uprednostňujem zmluvnú odmenu, kedy spoločne s klientom zvážime všetky okolnosti a náročnosť prípadu. Pokiaľ nie je možné predpokladať, ako dlho bude daný spor, resp. súdne konanie prebiehať, požadujem hodinovú odmenu.

Popri nároku na odmenu má advokát nárok aj na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä na súdne a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov, ako aj nárok na náhradu za stratu času pri úkonoch právnej služby vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta, za čas strávený cestou do tohto miesta a späť a tzv. režijný paušál za každý úkon právnej služby.

 1. Zmluvná odmena sa určuje:
 2. a) podľa počtu hodín účelne vynaložených na poskytnutie právnej služby (hodinová odmena);

Ako advokátka účtujem hodinovú odmenu nasledovne:

 • v rodinných veciach od 80 €/hod,
 • v civilných veciach od 100 €/hod
 • v obchodných veciach od 120 €/hod.
 1. b) paušálnou sumou (paušálna odmena), kt. sa môže dohodnúť za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas alebo za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí,
 2. c) podielom na hodnote veci (podielová odmena), kt. sa môže dohodnúť vo forme percentuálneho podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom (maximálne však 20 % z hodnoty veci,
 3. d) tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny.

 

 1. Tarifná odmena:

ktorej základná sadzba sa spravidla stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal. Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby z tarifnej hodnoty je:

Predmet (predmediačná fáza) Cena*
do 165,97 eura
16,60 eura
nad 165,97 eura do 663,88 eura
16,60 eura 1,66 eura za každých aj začatých 33,19 eura prevyšujúcich sumu 165,97 eura
nad 663,88 eura do 6 638,78 eura
41,49 eura 9,96 eura za každých aj  začatých 331,94 eura prevyšujúcich sumu 663,88 eura
nad 6 638,78 eura do 33 193,92 eura
220,74 eura 16,60 eura za každých aj začatých 1 659,70 eura prevyšujúcich sumu 6 638,78 eura
nad 33 193,92 eura
486,29 eura 6,64 € za každých aj  začatých 3 319,39 eura prevyšujúcich sumu 33 193,92 eura

Za každé prevzaté právne zastupovanie alebo právny úkon, ktorý klient požaduje vykonať požadujem úhradu preddavkov vo výške dohodnutej s klientom v závislosti od právneho sporu a predpokladaného množstva právnych úkonov, ktoré bude potrebné vykonať.

Za službu autorizácie zmluvy účtujem odmenu od 300,- Eur. Viac o autorizácii tu.   

     

Právne poradenstvo BEZPLATNE telefonicky neposkytujem!

Cenník najčastejšie poskytovaných právnych úkonov

Predmet Cena*
Návrh na ROZVOD MANŽELSTVA
 • od 160 Eur (rozvod bez detí)
 • od 220 Eur (rozvod s úpravou práv a povinností k maloletým deťom)
Návrh na úpravu práv a povinností k maloletému dieťaťu (zverenie, výživné, styk) od 160 Eur
Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia vo veciach starostlivosti súdu o mal. deti od 160 Eur
Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) dohodou od 500 Eur
Návrh na ZRUŠENIE bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) za trvania manželstva od 250 Eur
Kúpna zmluva na byt alebo dom od 150 Eur
Kúpna zmluva na pozemok od 180 Eur
Darovacia zmluva od 180 Eur
Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva dohodou od 450 Eur