Cenník advokácia - Vaša advokátka v Žiline
Adresa kancelárie

Som tu pre Vás / Pondelok – Piatok / 08:30 – 15:30

Kontaktujte ma +421 908 840 818

Cenník advokácia

  /  Cenník advokácia

Advokácia je právna služba poskytovaná prevažne za odmenu a advokát má právo požadovať za túto službu primeraný preddavok.

Odmenu advokáta za právne služby poskytované klientom upravuje vyhláška MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov. Vyhláška upravuje dva druhy odmeny, a to zmluvnú odmenu (advokát s klientom môže dohodnúť spôsob a výšku zmluvnej odmeny) a tarifnú odmenu (ak k dohode nedôjde, použijú sa ustanovenia o tarifnej odmene).

Vo väčšine prípadov uprednostňujem zmluvnú odmenu, kedy spoločne s klientom zvážime všetky okolnosti a náročnosť prípadu. Pokiaľ nie je možné predpokladať, ako dlho bude daný spor, resp. súdne konanie prebiehať, požadujem hodinovú odmenu.

Popri nároku na odmenu má advokát nárok aj na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä na súdne a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov, ako aj nárok na náhradu za stratu času pri úkonoch právnej služby vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta, za čas strávený cestou do tohto miesta a späť a tzv. režijný paušál za každý úkon právnej služby.

  1. Zmluvná odmena sa určuje:
  2. a) podľa počtu hodín účelne vynaložených na poskytnutie právnej služby (hodinová odmena);

Ako advokátka účtujem hodinovú odmenu nasledovne:

  • v rodinných veciach od 100 €/hod,
  • v civilných veciach od 150 €/hod
  • v obchodných veciach od 180 €/hod.
  1. b) paušálnou sumou (paušálna odmena), kt. sa môže dohodnúť za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas alebo za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí,
  2. c) podielom na hodnote veci (podielová odmena), kt. sa môže dohodnúť vo forme percentuálneho podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom (maximálne však 20 % z hodnoty veci,
  3. d) tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny.
  1. Tarifná odmena:

ktorej základná sadzba sa spravidla stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal. Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby z tarifnej hodnoty je:

Predmet (predmediačná fáza) Cena*
do 165,97 eura

16,60 eura

nad 165,97 eura do 663,88 eura

16,60 eura + 1,66 eura za každých aj začatých 33,19 eura prevyšujúcich sumu 165,97 eura

nad 663,88 eura do 6 638,78 eura

41,49 eura + 9,96 eura za každých aj začatých 331,94 eura prevyšujúcich sumu 663,88 eura

nad 6 638,78 eura do 33 193,92 eura

220,74 eura + 16,60 eura za každých aj začatých 1 659,70 eura prevyšujúcich sumu 6 638,78 eura

nad 33 193,92 eura

486,29 eura + 6,64 € za každých aj začatých 3 319,39 eura prevyšujúcich sumu 33 193,92 eura

Za každé prevzaté právne zastupovanie alebo právny úkon, ktorý klient požaduje vykonať požadujem úhradu preddavkov vo výške dohodnutej s klientom v závislosti od právneho sporu a predpokladaného množstva právnych úkonov, ktoré bude potrebné vykonať.

Za službu autorizácie zmluvy účtujem odmenu od 300,- Eur. Viac o autorizácii tu.

Právne poradenstvo BEZPLATNE telefonicky neposkytujem, ale je potrebné sa objednať na individuálnu konzultáciu!