Mimosúdne riešenie sporov (mediácia) - Vaša advokátka v Žiline
Adresa kancelárie

Som tu pre Vás / Pondelok – Piatok / 08:30 – 15:30

Kontaktujte ma +421 908 840 818

Mimosúdne riešenie sporov (mediácia)

  /  Mimosúdne riešenie sporov (mediácia)

Mediácia

Mediácia je forma mimosúdneho riešenia sporu vedená prostredníctvom na to určenej osoby – mediátora a poskytovaná v súlade so zákonom č. 420/204 Z. z. o mediácii v znení neskorších predpisov. Mediácia je vhodná na riešenie akéhokoľvek sporu, s výnimkou trestných vecí,  vzniknutého či už medzi fyzickými alebo právnickými osobami.

Cieľom mediácie je dosiahnutie dohody medzi dvomi sporiacimi sa stranami za asistencie osoby mediátora. Dohoda je z dlhodobého hľadiska vždy výhodnejšou alternatívou než cesta súdneho konania, ktoré je zdĺhavé, finančne náročné, vyčerpávajúce a jeho výsledok je častokrát neistý. Pri mediácii sa zameriavam na riešenie Vášho problému a spoločne hľadáme najlepšie riešenie pre zdarné, hospodárne a efektívne ukončenie akéhokoľvek Vášho sporu. To znamená, že sa jedná o proces zameraný do budúcnosti. Mediácia je prioritne určená osobám, ktorí sú naklonení dohode, avšak je pre nich problematické komunikovať priamo s protistranou osamote alebo potrebujú nadhľad, ktorý bez cudzej pomoci ťažko získajú. Ľudia sa často mylne domnievajú, že ich spor za nich vyrieši súd, pričom nemajú predstavu o tom, čo začatie a priebeh súdneho konania skutočne obnáša. Mediácia Vám pomôže usporiadať si Vaše naštrbené vzťahy a vďaka správnemu vedeniu profesionálneho mediátora Vám pomôže nájsť zmierlivé riešenie Vašich konfliktov.

 

Mediátor

Profesionálnu mediáciu môže vykonávať len osoba, ktorá má potrebné vzdelanie, splnila všetky predpísané zákonné požiadavky a je zapísaná v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Osoba mediátora slúži ako komunikačný kanál medzi dvomi alebo viacerými sporiacimi sa stranami. Jeho úlohou nie je daný spor rozhodnúť, ale navodiť atmosféru, v ktorej by „znepriatelené strany“ boli schopné spolu komunikovať s porozumením a následne dosiahnuť dohodu, ktorá bude akceptovateľná všetkými účastníkmi mediácie. Mediátor dohliada na to, aby sa uzatvorená dohoda nepriečila zákonu ani dobrým mravom a vo finálnej fáze pripraví jej písomné znenie, pričom riadne vypracovanie mediačnej dohody je zodpovednosťou mediátora.

Účel mediácie

Účelom mediácie je vyriešenie prakticky akéhokoľvek sporu z dlhodobého hľadiska, s právnymi účinkami, bez účasti sudcu. Mediácia výrazným spôsobom šetrí Váš čas, peniaze a energiu. Súdne konania sú často veľmi zdĺhavé (priemerná dĺžka civilného konania na Slovensku je 5 rokov), mimoriadne stresujúce a v neposlednom rade finančne náročné, pričom ich výsledok je neistý a neraz žiaľ i nespravodlivý. Mediácia naopak poskytuje sporiacim sa stranám dostatočný priestor na vyriešenie konfliktu zmierlivým spôsobom, a tým určite i zlepšenie medziľudských vzťahov do budúcnosti. Ďalšou nespornou výhodou mediácie je diskrétnosť. Pri mediácii sú účastné len strany sporu a mediátor, pričom každý z nich je viazaný mlčanlivosťou. Na rozdiel od súdneho konania, ktoré je verejné, a teda o Vašom probléme sa môže dozvedieť oveľa viac ľudí, čo v náročných životných situáciách môže pre človeka, často žiaľ aj priamo nezainteresovaného – napr. maloleté dieťa – predstavovať neprimeranú psychickú záťaž.

 

V prípade, že riešite akýkoľvek spor a nie ste si istý, ktorá cesta (súdna alebo mimosúdna) je pre jeho úspešné vyriešenie lepšia, hospodárnejšia a efektívnejšia, neváhajte ma kontaktovať a som si istá, že spoločne nájdeme ten najlepší možný spôsob.