Právne služby (advokácia) - Vaša advokátka v Žiline
Adresa kancelárie

Som tu pre Vás / Pondelok – Piatok / 08:30 – 15:30

Kontaktujte ma +421 908 840 818

Právne služby (advokácia)

  /  Právne služby (advokácia)

Ako advokátka poskytujem profesionálne právne služby a poradenstvo vo vybraných právnych oblastiach okrem trestného práva.
Prioritne sa však zameriavam na nasledovné právne odvetvia

Právne poradenstvo ohľadom akéhokoľvek druhu rodinného práva

Právne poradenstvo ohľadom nástrah v podnikaní

Právne poradenstvo a zastupovanie klientov aj v tomto odbore

Právne poradenstvo a pomoc s Občianskym zákonníkom

Rodinné právo

právne poradenstvo pred podaním akéhokoľvek návrhu týkajúceho sa rodinnej agendy alebo aj v priebehu už existujúceho súdneho konania,

príprava podaní rôzneho typu v oblasti rodinného práva:

návrh na rozvod manželstva,

návrh na úpravu práv a povinností k maloletým deťom /zverenie, výživa, styk/,

návrh na úpravu styku ostatných starých rodičov s maloletým dieťaťom,

návrh na zvýšenie alebo zníženie výživného pre maloleté alebo plnoleté dieťa,

návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti,

návrh na súdny výkon rozhodnutia,

návrh na určenie alebo zapretie otcovstva,

návrh na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony,

návrh na zverenie maloletého dieťaťa do striedavej starostlivosti,

zastupovanie klientov v súdnych konaniach.

Najväčší dar, ktorý môžu dať rodičia svojim deťom, je nechať ich vidieť ako sa milujú navzájom, aj v prípadoch, keď sa život nevyvíja podľa ich predstáv
Marco Petkovic

Právo obchodných spoločností

právne poradenstvo so zohľadnením výhod ako aj nástrah podnikania (SZČO vs. obchodná spoločnosť)

zakladanie obchodných spoločností (spoločnosť s ručením obmedzeným - s.r.o., akciová spoločnosť - a.s., komanditná spoločnosť - k.s., verejná obchodná spoločnosť - v.o.s.)

vykonávanie zmien v obchodných spoločnostiach

zrušenie obchodnej spoločnosti (s likvidáciou alebo bez likvidácie)

zlúčenie, rozdelenie, splynutie obchodných spoločností

vypracovanie obchodných podmienok ``na mieru`` Vašej spoločnosti a ich následná pravidelná kontrola a prípadná aktualizácia v súlade s platnou legislatívou

ochrana osobných údajov (GDPR)

Obchodné právo

vymáhanie pohľadávok

zastupovanie klientov pred súdmi v obchodno-záväzkových vzťahoch

nadštandardné právne služby - AUTORIZÁCIA zmlúv, elektronické podania na kataster nehnuteľností

Občianske (civilné) právo

príprava alebo kontrola zmlúv podľa Občianskeho zákonníka (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, nájomné zmluvy, zmluvy o pôžičke,...)

vysporiadanie majetkových práv manželov po rozvode manželstva (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov - BSM)

vyporiadanie podielového spoluvlastnícva

"PACTA SUNT SERVANDA"
Zmluvy sa majú dodržiavať.