Mediácia cenník - Vaša advokátka v Žiline
Adresa kancelárie

Som tu pre Vás / Pondelok – Piatok / 08:30 – 15:30

Kontaktujte ma +421 908 840 818

Mediácia cenník

  /  Mediácia cenník

Za poskytnutie mediačných služieb patrí mediátorovi odmena. Výška odmeny závisí od rozsahu a náročnosti mediačného konania. Cena sa skladá z jednorazového poplatku za úkony smerujúce k začatiu mediácie (prevzatie prípadu, dôkladné naštudovanie podkladov, príprava a zaslanie výzvy na riešenie sporu mediáciou protistrane, príprava podkladov a materiálov pre mediáciu), ktorý sa hradí pri prebratí veci, a následne zo zmluvnej odmeny určenej hodinovou sadzbou.

Predmet (predmediačná fáza) Cena*
Úvodná konzultácia o možnostiach mediácie/ informácia o službách mediátora a porovnanie so službami advokáta/ 30 Eur / za každých začatých 30 minút
Jednorazový poplatok za úkony smerujúce k začatiu mediácie 40 Eur
Vyhotovenie potvrdenia o odmietnutí mediácie druhou stranou pre účely ďalšieho súdneho konania 20 Eur
Vyhotovenie potvrdenia o účasti na mediácii osobám prizvaným k mediácii 10 Eur
Iné konzultácie a poradenstvo v rámci predmediačnej prípravy podľa dohody, min. 25 Eur/za každých začatých 30 minút

* Poplatky za úkony smerujúce k začatiu mediácie v tzv. predmediačnej fáze uhradené klientom alebo klientmi sa v prípade odmietnutia riešiť spor mediáciou zo strany respondenta (druhej strany sporu) nevracajú. Dohodnutá cena je odmenou za výkon mediácie a v tejto cene nie sú zahrnuté iné náklady, ktoré vznikli/vzniknú na základe požiadavky účastníka a/alebo v jeho záujme; tieto mediátor účtuje osobitne.

Rodinnoprávne spory

Predmet Cena*
1./ poplatok za mediačné sedenie (pri rodinných veciach vykonávam maximálne 4 sedenia)
65 Eur

/ za každú začatú hodinu

2./ poplatok za vypracovanie mediačnej dohody, ktorá je výsledkom mediácie 40 Eur
  • pre účely potrieb klientov
  • pre účely súdneho konania
130 Eur
150 Eur

Obchodnoprávne spory

Predmet Cena*
1./ poplatok za mediačné sedenie
150 Eur

/ za každú začatú hodinu

2./ poplatok za vypracovanie mediačnej dohody, ktorá je výsledkom mediácie 1 % z hodnoty vyriešeného sporu min. 300 Eur, max. 3.000 Eur (ak je možné určiť hodnotu sporu)
  • pre účely potrieb klientov
  • pre účely súdneho konania
300 Eur

(ak nie je možné určiť hodnotu sporu)

350 Eur

(ak nie je možné určiť hodnotu sporu)

Občianskoprávne spory

Občianskoprávne (vlastnícke, susedské a iné), spotrebiteľské a  pracovnoprávne spory

Predmet Cena*
1./ poplatok za mediačné sedenie
80 Eur

/ za každú začatú hodinu

2./ poplatok za vypracovanie mediačnej dohody, ktorá je výsledkom mediácie 1 % z hodnoty vyriešeného sporu min. 160 Eur, max. 1.160 Eur (ak je možné určiť hodnotu sporu)
  • pre účely potrieb klientov
  • pre účely súdneho konania
160 Eur

(ak nie je možné určiť hodnotu sporu)

200 Eur

(ak nie je možné určiť hodnotu sporu)

* pri poskytovaní mediačných služieb požadujem úhradu preddavku v predpokladanej výške celkových (po dohode čiastkových) nákladov súvisiacich s mediáciou

Mediácia je prípustná aj v prípade, ak vo veci už prebieha súdne konanie! V prípade úspešnej mediácie, ktorá vyústi do schválenia zmieru, sa už zaplatené súdne poplatky vracajú nasledovne: „Podľa § 11 ods. 7 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov:

„Ak konanie skončia strany alebo účastníci schválením zmieru do začiatku prvého pojednávania, vráti sa im 90% zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak konanie skončia strany alebo účastníci schválením zmieru po začatí prvého pojednávania, vráti sa im 50% zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak správny súd zastaví konanie o správnej žalobe z dôvodu uspokojenia žalobcu, vráti sa žalobcovi 75% zo všetkých zaplatených poplatkov“.