Prečo využiť moje služby? - Vaša advokátka v Žiline
Adresa kancelárie

Som tu pre Vás / Pondelok – Piatok / 08:30 – 15:30

Kontaktujte ma +421 908 840 818

i

Prečo využiť moje služby?

1 Prax

Na Okresnom súde Žilina som ako vyššia súdna úradníčka strávila takmer 11 rokov svojej profesionálnej kariéry, čím som získala enormné množstvo skúseností nielen s prípravou súdnych rozhodnutí, ktorých som počas svojho pôsobenia pripravila viac ako 3.000. Dôverne poznám celý súdny proces od jeho začatia, priebehu až po skončenie súdneho konania, preto Vám viem spoľahlivo nielen poskytnúť všetky potrebné informácie, ktoré sa ho týkajú, ale taktiež pripraviť akýkoľvek druh právneho úkonu. Keďže som sa viac ako 6 rokov venovala rodinnej (poručenskej), dedičskej a prechodne civilnej agende, detailne Vám interpretujem, čo Vás čaká po podaní návrhu na rozvod, určenie výživného, úpravu styku, osvojenie, určenie rodičovských práv, určenie/zapretie otcovstva a iných návrhov, a následne s istotou odporučím najvhodnejší spôsob ukončenia Vášho sporu. V rámci môjho pôsobenia na Okresnom súde Žilina som sa stretla asi so všetkými druhmi konania v oblasti rodinného práva a taktiež v značnej miere aj s civilnou a obchodnou agendou. Mojím veľkým benefitom oproti kolegom je tiež absolvovanie mnohých školení organizovaných Ministerstvom spravodlivosti SR, na ktorých som vďaka elitným mentorom nadobudla zručnosti nielen ohľadom vedenia súdnych spisov a prípravy súdnych rozhodnutí, ale predovšetkým v rámci rodinnej agendy, práce s rodičmi a dieťaťom zo psychologickej stránky, nakoľko každý rodinný spor si vyžaduje individuálny, vysoko profesionálny a najmä mimoriadne citlivý prístup.

Tým, že som viac ako 3 roky pracovala na oddelení obchodného registra, som schopná pripraviť Vám všetky dokumenty súvisiace s Vašou obchodnom spoločnosťou, ako Vás aj upozorniť na právne účinky, výhody a riziká s tým spojené.

Vďaka neoceniteľným skúsenostiam získaným rokmi aktívnej práce v právnickom povolaní a justičnom prostredí som sa stala efektívnejšou, flexibilnejšou a profesionálnejšou nielen pri interpersonálnej komunikácii, ale najmä po profesijnej stránke – osvojenie si súdneho konania a schopnosti vyhotovovania právnych úkonov a súdnych rozhodnutí každého druhu. Preto Vám spoľahlivo odpoviem na akékoľvek Vaše otázky, vysvetlím prípadné nezrovnalosti a predstavím najvhodnejší spôsob riešenia Vášho problému.

2 Špecializácia

Právne a mediačné služby neposkytujem vo všetkých existujúcich právnych odvetviach, nakoľko som presvedčená, že nie je možné obsiahnuť všetko a vynikať v každej oblasti.

Právo je tak rozmanité, že aby bol advokát schopný absorbovať rozsiahlu problematiku, a tým poskytovať skutočne kvalitné služby, je nevyhnutná nielen prax, ale aj špecializácia na užší okruh právnych odvetví.

Z toho dôvodu sa trestnej agende, ako pomyselnému protipólu ostatným právnym oblastiam, nevenujem vôbec, ale špecializujem sa len na tie právne odvetvia, v ktorých disponujem niekoľko ročnou praxou. (Viac info TU)

3 Spojenie advokácie a mediácie

Okrem advokátky, som tiež certifikovanou mediátorkou a lektorkou. Ako advokátka poskytujem právne služby vo vybraných právnych odvetviach s výnimkou trestného práva, prioritne sa však venujem oblasti rodinného práva, práva obchodných spoločností a zmluvného práva v intenciách Občianskeho a Obchodného zákonníka.

Mediácia, ako mimosúdne riešenie sporov, je rovnako prípustná vo všetkých právnych odvetviach okrem trestného práva. To znamená, že Vám viem spoľahlivo a detailne popísať minimálne 2 rôzne alternatívy riešenia každého Vášho problému alebo sporu so zohľadnením rizík, ale aj výhod každého spôsobu riešenia a odporučiť Vám najsprávnejšiu cestu, ktorou sa vydať.

4 Špecifický prístup

V rámci rodinného práva Vám poskytujem mimoriadne citlivý a špecifický prístup pri riešení Vašej nepriaznivej životnej situácie. Každý problém týkajúci sa rodiny, či už sa jedná o rozvod samotný alebo spojený s úpravou práv a povinností k maloletým deťom, predstavuje pre obe zúčastnené strany extrémnu psychickú záťaž. Maloleté deti, ktoré sa nechcene ocitnú v náročných životných situáciách, tieto znášajú veľmi ťažko a mimoriadne citlivo. Traumy prežité v detstve sa pritom odzrkadľujú na ich prežívaní v dospelosti a tiež môžu vplývať na vytváranie nezdravých medziľudských vzťahov. Preto je nesmierne dôležitý osobitý prístup práve k „našim najmenším“.

Ako vyššia súdna úradníčka pôsobiaca na rodinnom oddelení Okresného súdu Žilina viac ako 6 rokov, som sa stretla so skutočne náročnými životnými situáciami a neprimeranými zásahmi do detskej psychiky (hádky rodičov v prítomnosti detí, domáce násilie či až odňatie dieťaťa rodičom a jeho odchod do detského domova). Správnym vedením a detailným vysvetľovaním, by sa mnohému dalo predísť a spoločne určite dokážeme nájsť najvhodnejšie riešenie Vášho problému bez radikálnych zásahov a s čo najmenším negatívnym vplyvom na Vaše deti.

Som presvedčená, že vďaka mojim neoceniteľným praktickým skúsenostiam, sa na mňa môžete s dôverou obrátiť. Veď kto iný, než človek dlhodobo pôsobiaci v tomto prostredí, Vám môže lepšie poradiť a pomôcť prekonať nepriaznivú životnú situáciu.

5 Komplexnosť poskytovaných služieb

Vďaka spolupráci s ekonomickým, účtovným a daňovým špecialistom Vám vieme poskytnúť komplexný balík ekonomických a právnych služieb „šitých na mieru“ konkrétne Vašej firme, resp. Vášmu podnikaniu. Pri výkone advokácie poskytujem možnosť elektronických podaní, čo v praxi znamená, že výraznou mierou šetrím Váš čas aj peniaze. Súdne ako aj správne poplatky sú v prípade elektronických podaní nižšie až o 50%.

V rámci zmluvného práva poskytujem kompletný právny servis týkajúci sa vlastníckych vzťahov (kontrola a vypracúvanie kúpnych, darovacích, zámenných zmlúv a iné), ako aj právne poradenstvo v rámci developerských projektov a s tým súvisiacu prípravu právnych dokumentov, vrátane možnosti AUTORIZÁCIE zmlúv. To znamená, že Vám nielen vypracujem akúkoľvek zmluvu týkajúcu sa vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam, ale podpisy na zmluve aj autorizujem, teda už nie je potrebné navštevovať notára a vynakladať ďalšie finančné prostriedky!

AUTORIZÁCIA
Autorizáciou sa rozumie spísanie akejkoľvek zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a v neposlednom rade posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.
Prečo využiť službu autorizácie zmluvy advokátom:
Klient nemusí ísť s podaním návrhu na vklad na príslušný správny orgán (katastrálny odbor) , ani úradne chodiť osvedčovať si podpis k notárovi, či na obecný úrad, všetko vybaví v mojej advokátskej kancelárii. Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti sa úradne zviaže a podpíše u nás v kancelárii a za podmienok dohodnutých medzi zmluvnými stranami následne po podpise zmluvnými účastníkmi bude v mene účastníkov zmluvy urobené elektronické podanie na katastrálny odbor príslušného správneho orgánu podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza.
Konanie o povolení vkladu zmluvy autorizovanej advokátom trvá 20 dní, inak 30 dní, takže rozhodnutie správneho orgánu bude vydané o tretinu rýchlejšie a časovo len o 5 dní neskôr ako v urýchlenom 15-dňovom konaní, za ktoré by klient musel zaplatiť správny poplatok zvýšený o 200 €.
Výrazne nižší správny poplatok – po autorizácii zmluvy zabezpečuje naša kancelária podanie na príslušný správny orgán, katastrálny odbor, a to v elektronickej forme, pričom poplatky sú o 50 % nižšie, t.j. bežný poplatok 66 € je s oznámením o zamýšľanom návrhu na vklad znížený na 18 €, poplatok v urýchlenom konaní je znížený na 118 € s oznámením o zamýšľanom návrhu na vklad.
Za škodu vzniknutú porušením § 1a Zákona o advokácii zodpovedá advokát a príslušný okresný úrad, katastrálny odbor posudzuje zmluvu iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu, čo znamená, že správny orgán neskúma iné skutkové a právne skutočnosti.
Máte istotu, že zmluvu vypracovala advokátska kancelária s náležitou odbornou starostlivosťou a katastrálne konanie skončí v kratšej lehote a bez zbytočných prieťahov súvisiacich s prerušením konania, ako tomu býva, ak zmluvu napíše osoba nedostatočne spôsobilá na zhotovenie zmlúv, ktorých predmetom sú nehnuteľnosti.

Aké zmluvy možno autorizovať ?
Autorizovať možno všetky zmluvy o prevode nehnuteľnosti, ako napríklad kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, dohoda a vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, dohoda o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, zmluva o výstavbe, o vstavbe a iné.

Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti za odplatu, advokát upozorní účastníkov zmluvy na platobné podmienky kúpnej ceny dohodnuté v zmluve a v zmluve uvedie vyhlásenie účastníkov zmluvy o oboznámení sa s týmito podmienkami. Advokát je povinný oznámiť účastníkovi zmluvy o prevode nehnuteľnosti výšku poistného krytia a poisťovňu, v ktorej je advokát poistený pre prípad škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti.

Cena za autorizáciu zmluvy v mojej advokátskej kancelárii je od 300 € v závislosti od náročnosti (počet účastníkov, nehnuteľností, zápisu geometrického plánu, hodnoty nehnuteľností a iných úkonov súvisiacich s vyhotovením zmluvy, návrhu na vklad a jeho príloh. V prípade, ak máte záujem o túto právnu službu neváhajte ma kontaktovať.

Vyhradzujem si právo odmietnuť autorizovať akúkoľvek zmluvu, najmä ak nebude možné spoľahlivo zistiť totožnosť niektorého z účastníkov zmluvy, uzatvorením zmluvy by došlo k porušeniu zákona, k skutočnosti zakladajúcej vznik škody alebo by jej uzatvorenie bolo v rozpore s dobrými mravmi. Rovnako neautorizujem zmluvy, ktorých hodnota prevádzaných nehnuteľností je vyššia ako výška poistného krytia mojej advokátskej kancelárie.

6 Profesionalita

Ako advokátka a mediátorka disponujem patričným vzdelaním a vedomosťami na to, aby som bola schopná poskytovať kvalitné právne a mediačné služby vo vybraných právnych odvetviach. To je primárny dôvod, prečo Vám odporúčam využiť moje služby. Vízia ušetrenia finančných prostriedkov pri vypracovaní právnych úkonov prostredníctvom pokútnych osôb je síce lákavá, riziko z toho plynúce je však omnoho vyššie.

Osoby poskytujúce právne služby bez potrebného vzdelania a splnenia ostatných zákonných požiadaviek, vykonávajú túto činnosť „na čierno“, čím sa nielen dopúšťajú trestného činu neoprávneného podnikania, ale tiež VÁS vystavujú neprimeranému riziku, keďže na rozdiel od advokáta, Vám za tieto činnosti neprevezmú zodpovednosť.

Ako advokátka mám obligatórnu povinnosť mať uzatvorenú poistnú zmluvu proti zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania.