Novinka v rodinných sporoch - Vaša advokátka v Žiline
Adresa kancelárie

Som tu pre Vás / Pondelok – Piatok / 08:30 – 15:30

Kontaktujte ma +421 908 840 818

Novinka v rodinných sporoch

(COCHEMSKÝ MODEL)

 

„To sa nehanbíte hodiť mi na Vaše dieťa na sudcovský stôl, ako kus mäsa o ktorom mám rozhodnúť? Ja Vaše dieťa nepoznám, nikdy mi na ňom nebude záležať tak, ako Vám a mám o ňom rozhodovať?“

                                                                                                              Jűren Rudolph, nemecký emeritný sudca

S účinnosťou od 01.03.2022 sa v Slovenskej republike zaviedol skúšobný model riešenia rodinných sporov „súdnou“ cestou s názvom „COCHEM“. Trvanie tohto projektu je naplánované na obdobie 2 rokov a pokiaľ sa osvedčí, bude do nášho právneho poriadku zavedený natrvalo.

Podstata Cochemského modelu riešenia rodinných sporov spočíva v snahe zákonodarcu vyriešiť všetky rodinné spory, ktoré sa dostanú na súd, zmierlivo, teda bez intervencie sudcu. Základ tkvie v predpoklade, že sudca, ako osoba nezávislá a priamo nezainteresovaná do rodinného problému, nemôže dostatočne spoľahlivo rozhodnúť „spravodlivo a v záujme maloletého dieťaťa“, lebo akékoľvek rozhodnutie a zodpovednosť týkajúce sa maloletého dieťaťa patrí do rúk jeho rodičov a nie na sudcovský stôl.

POZOR – tento model je možno uplatňovať len v nových konaniach a nemôže byť v žiadnom prípade použitý ako „trest“ pre rodičov, ktorí sa nevedia na úprave práv a povinností k mal. dieťaťu dohodnúť. V takomto prípade by nariadenie „Cochemu“ zo strany súdu znamenalo „krok späť“ v danom konaní, prispievalo by k jeho predlžovaniu, čo rozhodne nie je v záujme maloletého dieťaťa, ktorý je v zmysle zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine PRVORADÝ. Zo štatistík vyplýva, že pokiaľ rodinný spor nie je vyriešený v priebehu 3-6 mesiacov, dochádza k eskalácii konfliktu a je nepravdepodobné, že by sa predmetné konanie vyriešilo dohodou strán.

V praxi to znamená, že aktuálne po podaní akéhokoľvek návrhu na súd, budú účastníci konania pozvaní na informatívne stretnutie ku koordinátorovi, ktorý sa má pokúsiť priviesť strany k dohode a následne túto uzatvorenú dohodu predložiť sudcovi na schválenie.

Vyvstáva mi však otázka či je možné takúto dohodu považovať za uzatvorenú dobrovoľne, keďže podpis dohody bude od Vás koordinátor vyžadovať prakticky okamžite, bez dostatočného časového priestoru a možnosti riadneho zváženia všetkých dôsledkov. Dobrovoľnosť, slobodná vôľa a absencia nátlaku je základným predpokladom platnosti akejkoľvek dohody alebo zmluvy.

V prípade, že dohodu pred koordinátorom podpíšete, táto bude považovaná za perfektnú, v záujme mal. dieťaťa a súd ju následne schváli.

Upozorňujem na to, že proti rozsudku, ktorým bola schválená rodičovská dohoda sa NEMOŽNO ODVOLAŤ, resp. možno sa odvolať len proti výroku o trovách. Vo všetkých rodinných konaniach pritom výrok o trovách znie: „Žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania“. Pokiaľ teda zmeníte názor po schválení dohody súdom, automaticky sa pripravíte o možnosť podať opravný prostriedok.

Neuzavretie dohody a ponechanie rozhodnutia na osobe sudcu však tiež nemusí byť zárukou spravodlivosti.

Ako teda z komplikovanej situácie vyviaznuť pokiaľ možno „bez ujmy“ či už na Vás, ako rodičoch, ale tiež na Vašom mal. dieťati?

Každý rodinný problém si vyžaduje individuálny, vysoko profesionálny a špecifický prístup, dostatok času na zváženie všetkých dôsledkov Vašich rozhodnutí, na ktorý na súde nie je priestor. Pred každým rozhodnutím, ktoré by mohlo vyústiť do súdneho konania, týkajúceho sa Vášho maloletého dieťaťa, odporúčam poradiť sa s advokátom, aby ste získali všetky podstatné informácie a neboli v budúcnosti nemilo prekvapení.

Som presvedčená, že vďaka mojim praktickým skúsenostiam z justície, keď som ako hlavná štátna radkyňa – vyššia súdna úradníčka pracovala na rodinnom oddelení okresného súdu viac ako 6 rokov, Vám viem poskytnúť odpoveď na všetky Vaše otázky a navrhnúť najlepšie riešenie Vášho problému. Som tu pre Vás!

VAŠA ADVOKÁTKA

 

Domovská stránka » Novinka v rodinných sporoch