O jednom dieťati jeden spis... - Vaša advokátka v Žiline
Adresa kancelárie

Som tu pre Vás / Pondelok – Piatok / 08:30 – 15:30

Kontaktujte ma +421 908 840 818

O jednom dieťati jeden spis…

Novela Civilného mimosporového poriadku č. 338/2022 Z. z. priniesla pomerne nenápadné zapracovanie ustanovenia o zmene prideľovania vecí v poručenskej agende na základe generálnej výnimky určenia zákonného sudcu formou náhodného výberu.

Náhodný výber predstavuje automatizovaný mechanizmus, ktorý má zamedziť možnému ovplyvňovaniu vo výbere zákonného sudcu, ktorý má určitú vec prejednávať a minimalizovať tak riziko neobjektívnosti súdneho konania.

V prípade poručenskej agendy bolo donedávna umožnené zmeniť sudcu prideleného náhodným výberom, a to na základe opatrenia predsedu príslušného súdu. Účelom tejto výnimky bolo zefektívniť proces rozhodovania o všetkých konaniach týkajúcich sa jedného maloletého dieťaťa tým, že tieto budú kumulované u jedného zákonného sudcu, spravidla u toho, ktorému napadla prvá z nich, pričom bolo žiaduce, aby sa o všetkých konaniach rozhodlo na jednom pojednávaní. Uvedené však v rámci Slovenskej republiky neaplikovali všetky súdy, čo spôsobovalo stav právnej neistoty a nehospodárne prejednanie poručenských konaní, ktoré majú byť s ohľadom na najlepší záujem maloletého dieťaťa vybavované v čo najkratšom časovom horizonte.

Novelou účinnou od 01.01.2023 sa zovšeobecňuje spôsob prideľovania poručenských vecí spôsobom – jeden zákonný sudca, jedna spisová značka, a to až do dosiahnutia plnoletosti dieťaťa a jeho súrodencov. Zákonodarca pri kreovaní novely zákona vychádzal z premisy, že jeden sudca zabezpečí efektívnejšie rozhodovanie v konkrétnej veci (konkrétneho maloletého dieťaťa) v prípade niekoľkých konaní, nakoľko rodinu lepšie pozná, má naštudovaný spis, a tak dokáže zabezpečiť, aby skutočne rozhodol v záujme maloletého dieťaťa.

V danom kontexte mi nedá nespomenúť, že zákonodarca akosi pozabudol na ľudský faktor a objektívnu nemožnosť detailného poznania každého spisu s ohľadom na počet vecí, ktoré mu mesačne napadnú a ktoré prejedná (pre ilustráciu – na Okresnom súde Žilina pracujú na poručenskom oddelení aktuálne 4 sudcovia, pričom nápad nových vecí na každého z nich je priemerne 30 vecí mesačne, čo je 360 konaní za každý rok výkonu jeho povolania!)

Tým, že predmetná novela nadobudla účinnosť od 01.01.2023, v prípade, že Vám prebieha konanie, ktoré pred týmto dátumom nebolo právoplatne skončené, zostáva Vám zákonný sudca rozhodujúci v aktuálnom konaní aj v prípade ďalších podaných návrhov týkajúcich sa Vášho dieťaťa a jeho súrodencov, a to až do dosiahnutia ich plnoletosti.

Po účinnosti tejto novely bude prakticky jediný legálny spôsob ako docieliť zmenu zákonného sudcu (pokiaľ nebudú splnené zákonné podmienky, pre ktoré by mal byť sudca z prejednávania veci vylúčený), presťahovanie sa do obvodu iného súdu príslušného na prejednanie veci týkajúcej sa starostlivosti o maloleté dieťa.

VAŠA ADVOKÁTKA